krst

AUTONOMNA STAROKATOLIČKA PROVINCIJA
SVETOG KRISTOFORA ZA PODRUČJE BALKANA I KANADU

Pošto je Utrehtska unija unela novotarije strane dvomilenijumskoj Tradiciji Crkve na području polnog i ženidbenog morala (dopustila je ženidbu i blagosiljanje istopolnih parova) i na području sakramenata (dopustila je ređenje žena za sveštenice), neke Starokatoličke crkve napustile su Utrehtsku uniju jer nisu htele učestvovati u stvarima koje su strane Tradiciji Crkve. Tako se formirao Savez narodnih Starokatoličkih crkava koje su ortodoksne u smislu očuvanja učenja i tradicije Crkve, te se stoga smatraju autentičnom Starom Crkvom.

PROVINCIJA SV. KRISTOFORA KAO DEO KATOLIČKE STARE CRKVE

Provincija Sv. Kristofora je autonomna crkvena provincija Svetskog saveza Narodnih (ortodoksnih) starokatoličkih crkava, za područje Balkana. Predsedava joj nadbiskup - mitropolit Leonardo Beg. Provincija je u međusobnom zajedništvu sa druge dve provincije - Svetog Metoda, za srednju Evropu, i Svetog Mihajla, za Rusiju i baltičke zemlje.

Svetski savez Narodnih starokatoličkih crkava se drži prvenstveno prvih sedam vaseljenskih (ekumenskih) sabora nerazdeljene Crkve prvog milenijuma. Po načinu svoga vođenja, Crkva je samoupravna (autokefalna ili autonomna) i stoga bliska pravoslavnom ustrojstvu. U bogosluženju se koristi i zapadni i vizantijski obred, te je u tom smislu očigledan pravoslavno - katolički element.

Držeći se Svetog pisma i crkvene tradicije, Unija narodnih starokatoličkih Crkava, kao deo Katoličke Stare Crkve, odnosno pravoslavno - katoličke orijentacije, nastavlja svoju svetu misiju širenja Radosne vesti Jevanđelja svim narodima ispunjavajući Hristov nalog dat apostolima: ''Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga''. (Mt 28,19)

"Pun duhovne ja lutah žeđi,
pustinjom što je mračna bila,
i Serafim se sa šest krila
ukaza meni na razmeđi..."


A. S. Puškin


MEĐUNARODNA UNIJA NARODNIH STAROKATOLIČKIH CRKAVA
grb grb
† PATRIJARH, Njegova Svetost
Mons. dr Avgustin BAČINSKI

nadbiskup Starokatoličke crkve u Slovačkoj i mitropolit Provincije Sv. Metoda

grb


Međunarodna unija narodnih starokatoličkih crkava (World Council of National Old-Catholic Churches; Światowa Rada Narodowych Kościołów Katolickich) je unija crkava kojoj je na čelu Patrijarh.

Organizaciono, podeljena je na tri crkvene provincije: Sv. Metoda, Sv. Kristofora i Sv. Mihajla. Podela na provincije omogućava bolje fokusiranje na specifične unutrašnje crkvene aktivnosti i potrebe. U skladu sa tokom same podele, Provincija Sv. Metoda ostaje crkveno-pravni prethodnik sve tri nove provincije.

Funkciju Generalnog sekretara Međunarodne unije narodnih Starokatoličkih crkava obavlja mitropolit Provincije Sv. Kristofora, mons. Leonardo Beg.


-- ADMINISTRATIVNA UPRAVA MEĐUNARODNE UNIJE NARODNIH STAROKATOLIČKIH CRKAVA --

Mons. Leonardo Beg - Generalni sekretar;
Mons. Pavel Begičev - Predstavnik generalnog sekretara za filozofsko-teološka pitanja;
Mons. Ivica Križ (izabrani pomoćni biskup za Sloveniju) - Sekretar za ekumenizam i međureligijski dijalog;
Mons. HansJorg Peters - Sekretar za kontakte i kooperaciju M.U.N.S.C. s drugim Crkvama;
Mons. Vlastimil Šulgan - Sekretar za unapređenje pastorala.

EPISKOPAT PROVINCIJE SVETOG KRISTOFORAEPISKOPAT PROVINCIJE SVETOG METODA

EPISKOPAT PROVINCIJE SVETOG MIHAILAGENERALNI VIKARI UNIJE


prečasni Stefan ZAHRADNIK, generalni vikar (ČEŠKA)
prečasni Bartolomej KUBIK, generalni vikar (SLOVAČKA)
prečasni Artur Jan SITKO, generalni vikar (NEMAČKA)
prečasni Jozo KLjAJIĆ, generalni vikar (BOSNA I HERCEGOVINA)
prečasni Rinaldo MUZGA, generalni vikar (SLOVENIJA)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crkvena provincija Sv. Metoda je, u saradnji sa Evangeličko-luteranskom Crkvom u Rusiji i Moskovskom evangeličkom parohijom Vozdviženja Krsta Gospodnjeg, u julu 2015. godine otvorila

MEĐUNARODNI EVANGELIČKI INSTITUT SVETOG METODIJA u Moskvi (http://st-methodius.ru),

koji će služiti primarno za obrazovanje kliričkih kandidata iz istočnih zemalja koji konkurišu za svete redove, a postoji i mogućnost internet usavršavanja za propovednike (tokom osam meseci programa, sveštenici, đakoni ili propovednici imaju priliku da se profesionalno obuče za propovednike).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLANSTVO U DRUGIM SAVETIMA

Kako je Slovačka starokatolička Crkva članica Svetskog Saveta Crkava i Svetskog Saveta katoličkih i apostolskih Crkava, to je i ovaj Vikarijat, kao kanonski član Provincije Sv. Kristofora - doskorašnje Provincije Sv. Metoda, član navedena dva saveta.

Delovanje Svetskog Saveta Crkava je manje-više poznato, dok je drugi navedeni Savet na ovim prostorima nepoznat, te ovom prilikom iznosimo kraću istoriju i spisak Crkava članica.
Comunion de Iglesias Catolicas Apostolicas Mundiales - Svetski Savet katoličkih i apostolskih Crkava

Savet je osnovan 18. avgusta 2008. godine, na sveopštoj biskupskoj konferenciji, od strane arhiepiskopa - primasa Brazila, Luisa Kastilja Mendeza i Meksičke narodne katoličke Crkve, kako bi se osigurala funkcionalna veza između Crkava čiji biskupi u svojoj apostolskoj sukcesiji imaju liniju biskupa Karlosa Duarte Koste (Sv. Karlos brazilski). Biskup Karlos je bio rimokatolički episkop, koji je 1945. napustio rimsku Crkvu zbog uočenih stvari suprotnih Svetom Pismu, te je osnovao Brazilsku Katoličku Apostolsku Crkvu. Dalje u svom radu, biskup Karlos je osnovao mnogo crkava širom sveta.

Njegov naslednik, Patrijarh Luis Kastiljo Mendez, nastavio je koracima svog prethodnika.
Linije sukcesije Patrijarha Luisa nosili su i svi biskupi Zapadnopravoslavne crkve u Americi, kojoj je Zapadnopravoslavna crkva u Srbiji kanonski pripadala.

Savet je otvoren prema svim episkopima i kliricima koji drže istinsku Katoličku, Pravoslavnu veru koju je utemeljio Isus Hristos, naš Gospod, i predao je preko apostola sve do današnjih dana.

Savet je osnovan na sledećim temeljima:

- Veruje se u apsolutnu neophodnost neprekinutih linija sukcesije od apostola Isusa Hrista, našeg Gospoda.
- Prihvata se prvih sedam ekumenskih koncila (sabora) nepodeljene Crkve.
- Veruje se u Nikeo-Carigradski, Apostolski i Atanasijanski simvol vere, nepodeljene Crkve.
- Ne prihvata se bilo kakvo zaređenje žena u svete redove đakonata, sveštenstva i episkopata.
- Ne prihvata se homoseksualno orijentisan klir u bilo kojoj Crkvi članici.
- Drži se Istine, koja je predata od strane rane Crkve, da se drugima pomogne BESPLATNO.
- Veruje se u neophodnost rađanja svakog začetog deteta, kako bi ono moglo živeti u punoći Božije Crkve, sa početkom ovde, na zemlji.
- Veruje se u potrebu neprekidnog izučavanja Božije svete i uvek istinite Reči, koja je predata od strane Apostola i stigla do naših dana.

Celokupna dokumentacija vezana za rad Saveta i rad pojedine Crkve članice vezan za njega, čuva se trajno na dve fizički različite lokacije: u arhivima u Guanahuatu (Meksiko) i Fort Vortu (Teksas).

Savet ima edukacionu mrežu radi promovisanja hrišćanskog višeg i visokog obrazovanja: Oksfordska Edukaciona Mreža
Jedan od ciljeva je izgradnja i opremanje Biblijskih škola, instituta i teoloških fakulteta širom sveta, gde bi svi polaznici bili u mogućnosti da steknu više obrazovanje bez ikakve naknade, dok bi kandiadati za svete redove mogli dobiti i diplomu mastera, takođe bez naknade. Ovaj projekat je još u svom začetku.

Članice Saveta su:

Meksička Narodna Katolička Crkva
Osnovana 1790 od strane Rimokatoličke Crkve
Arhiepiskop John Parnell, Ph.D., Primas
Arhiepiskop Itycheria Abraham
Arhiepiskop Pierre Pascal, France
Arhiepiskop James Baladad
Biskup Jeffrey Wood, Kancelar
Biskup Randy Heddings
Biskup Michael Pease
Biskup Juan Garcia
Biskup Warren Thomas Wells
Biskup Michael Scotto-Daniello

Christ the King Covenant Catholic Church (Konvencionalna Katolička Crkva Hrista Kralja)
Biskup Dr. Don Connell, Pastor
Weatherford, Texas

Christ the King Covenant Catholic Church (Konvencionalna Katolička Crkva Hrista Kralja)
Father Kurt Wildermuth, Pastor
Mineral Wells, Teksas

San Judas Tadeo Catholic Church, MNCC
Edinburg, Teksas

Zapadna Arhiepiskopija Meksičke Narodne Katoličke Crkve
Arhiepiskop James Baladad
http://www.mncc.net/diocese_western.html

Ruska Pravoslavna Crkva - Moskovski Patrijarhat
Arhiepiskop Vladinko Antonio
Arhiepiskop Nasser Heydarian

The Charismatic Catholic Communion of the Americas (Harizmatična Katolička Zajednica Amerike)
Biskup Steven Colon

The Celtic Catholic Church (Keltska Katolička Crkva)
Biskup Thomas O’Neil

Ireland Colombian Old Catholic Church (Irsko - Kolumbijska Starokatolička Crkva)
Arhiepiskop Gonzalo Jaramillo Hoyos
http://www.mncc.net/diocese_columbia.html

The Anglican Catholic Archdiocese of the Americas (Anglikanska Katolička Arhiepiskopija za Ameriku)
Biskup Michael Pease

The Old Roman Catholic Church of the Americas (Stara Rimokatolička Crkva Amerike)
Biskup Jeffrey Wood

The Catholic Apostolic National Church (Katolička Apostolska Narodna Crkva)
Arhiepiskop Gubala
Biskup Andre Queen

SLOVAČKA STAROKATOLIČKA CRKVA
Arhiepiskop Augustín Bačinský
http://www.slovenski-katolici.sk/english/

St. Alcuin House Theological Seminary
Biskup Peter Riola
http://www.stalcuinhouse.org/

Opus Apostolorum
Biskup Michael Scotto-Daniello
http://www.catholicshaveachoice.com/

Severnoamerička Katolička Apostolska Crkva

SESTRINSKE CRKVE:

Igreja Catolica Apostolica Brasileira, Brasil
(Brazilska Katolička Apostolska Crkva)
http://www.igrejabrasileira.com.br

Opus Apostolorum, hrišćanski plemićki red, rasprostranjen širom sveta
http://www.catholicshaveachoice.com/

Iglesia de la Exaltacion de la Cruz, Argentina

Sveti Sinod Svetoatanasijske Kongregacije za Pravoslavne hrišćane, za Egipat i Bliski Istok

Iglesia Catolica Apostolica Mexicana (Katolička Apostolska Crkva Meksika), Meksiko
http://www.hostiasangrante.net/icam.html

Eglise Catholique Apostolique de France (Katolička Apostolska Crkva Francuske)

Iglesia Catolica Apostolica de Argentina (Katolička Apostolska Crkva Argentine)
http://iglesiacatolicosnacionales.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001389369000

Iglesia Catolica Apostolica de Colombia (Katolička Apostolska Crkva Kolumbije)
http://www.iglesianacional.webcindario.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------